Terugblik op eerste jaar WeidevogelHuijs

Inmiddels is het #WeidevogelHuijs in winterslaap gegaan tot 1 maart 2023.

Tijdens de maanden dat de hut gesloten is gaan we natuurlijk allerlei klussen uitvoeren. Rondom de setting wordt het snoeien, schoffelen en inzaaien. En in de waterplas zelf gaan we één smal stukje erg diep maken. Zodat de visjes een plek hebben om weg te komen als de blauwe reiger langs komt, maar ook zodat ze kunnen overleven als het straks gaat vriezen.
Verder gaan we in de hut de vensterbank met zo’n 5 cm verlagen, zodat de allergrootste lenzen ook meer bewegingsruimte krijgen. En daarbij plaatsen we een klein stukje spiegelglas tussen de luiken, zodat er behalve boven, ook tussen de luiken door zicht is op de plas.
Als laatste heb ik het logboek van dit jaar doorgenomen voor een totaallijst van de soorten die van 1 maart t/m 31 oktober 2022 direct voor de hut zijn waargenomen, 60 in totaal. Hieronder staat de lijst. (Als er tussen haakjes een 1 of 2 achter staat is het een soort die een- of tweemaal is langs geweest, dit om een zo eerlijk mogelijk beeld te geven.)

De 60 soorten bij het WeidevogelHuijs in 2022
Graspieper, witte kwikstaart, gele kwikstaart, veldleeuwerik, spreeuw, rietgors, tapuit, tureluur, grutto, kleine plevier, kemphaan, wilde eend, wintertaling, scholekster, kievit, brandgans, canadese gans, grauwe gans, bergeend, kokmeeuw, witgatje, torenvalk, watersnip, holenduif, houtduif, oeverloper (1), kauw, krakeend, bosruiter, lepelaar (1), kluut (2), slobeend, putter, nijlgans, ringmus, boerenzwaluw, fazant (1), sperwer (2), ekster, kneu, buizerd, blauwborst, groenling, rietzanger, koolmees, kleine karekiet, waterrietzanger (2), koekoek, purperreiger, blauwe reiger, grasmus, gekraagde roodstaart, paapje, waterhoen (1), ijsvogel, roodborst (1), bunzing (1), konijn, haas en ree.
​​​​​​​
Op onze site www.vogelhuijs.nl staan de beschikbare data van 2023 inmiddels ook online, er kan gereserveerd worden! Wees er snel bij, zeker de voorjaarsmaanden zijn geliefd, hebben we gemerkt…