Veelbelovende start

Inmiddels draait het #WeidevogelHuijs in de Alblasserwaard nabij Brandwijk en Bleskensgraaf nu vier weken. Het is leuk om eens een overzichtje te maken, op basis van het logboek, van de soorten die tot nu toe voor de hut, dus direct bij de plas zijn geweest.

​​​​​​​1. Graspieper
2. Witte kwikstaart
3. Veldleeuwerik
4. Spreeuw
5. Rietgors
6. Tapuit
7. Tureluur
8. Grutto
9. Kleine plevier
10. Kemphaan
11. Wilde eend
12. Wintertaling
13. Watersnip
14. Scholekster
15. Kievit
16. Brandgans
17. Canadese gans
18. Bergeend
19. Kokmeeuw
20. Haas
21. Witgatje
22. Gele kwikstaart

Vervolgens de soorten die in de directe omgeving zijn waargenomen: torenvalk, wulp, zilvermeeuw, lepelaar, blauwborst, buizerd, bruine kiekendief, aalscholver, blauwe reiger, kauw en zwarte kraai.
​​​​​​​
Het is nog maar 14 april natuurlijk, veel seizoensvogels moeten nog arriveren, bijvoorbeeld de boerenzwaluwen zitten ook volop in dit gebied en zullen vermoedelijk ook snel op dit lijstje komen. En dan er is ook altijd nog kans op verrassende doortrekkers, zoals recent de blauwborst en gisteren de tapuit.
Wordt vervolgd dus. 🙂​​​​​​​